Veelgestelde vragen, duidelijke antwoorden

Professional of particulier? Op de meest gestelde vragen vind je hieronder een gedetailleerd antwoord. Zit je toch nog met een prangende kwestie, contacteer ons dan gerust via info@recytyre.be. We zoeken het graag verder voor je uit.  

Alle FAQ's op een rijtje

Ben ik als ophaalpunt automatisch lid van Recytyre?

Neen, beide staan los van elkaar. Registratie als ophaalpunt en lidmaatschap zijn 2 afzonderlijke statuten.

Registreer je je (gratis) als ophaalpunt bij Recytyre, dan heb je - mits je aan enkele voorwaarden voldoet - recht op een gratis inzameling van die afvalbanden door één van de Recytyre-partners.

Breng je zelf banden op de markt waarop nog geen milieubijdrage werd betaald (bv. door import uit het buitenland)? Dan sluit je best bij Recytyre aan als lid om te genieten van de collectieve invulling van de aanvaardingsplicht, die wordt verzorgd door dit organisme.

Je kan dus zowel geregistreerd ophaalpunt als Recytyre-lid worden, maar dit zijn 2 aparte procedures.

Hoe moet ik de milieubijdrage vermelden op mijn verkoopsdocumenten, tarieven, advertenties of reclamefolders?

Het juiste woord om te gebruiken is: "Milieubijdrage".
Je mag ook kiezen voor de afkorting "M.B." of "MB", voor zover ze niet tot misverstanden leidt met andere begrippen in de context waarin ze wordt gebruikt.

De milieubijdrage is geen taks. Het is een dienstverlening en dus onderworpen aan een BTW tarief van 21%.

Vermeld de milieubijdrage afzonderlijk op de factuur of op ieder andere document waar sprake is van de prijs van het product. (bv. reclamefolder, tarief, bestelbon, contract, enz.)

Gelieve de bijdrage minstens per prijscategorie op de factuur te noteren.

Algemene regel: naar de consument toe geef je het bedrag van de milieubijdrage altijd incl. BTW weer.

Je hoeft de naam "Recytyre" niet vermelden op de verkoopsdocumenten.

Op reclamefolders adviseren we om de verkoopprijs als volg te vermelden:

- ofwel duid je de productprijs (inclusief BTW) aan met de vermelding "exclusief milieubijdrage van € xx (inclusief BTW)".

Voorbeeld: € 75, - exclusief milieubijdrage van € 2,86 BTW inbegrepen

Vermeld in dit geval ook de totale prijs en geef het niet weer in een kleiner lettertype.

- ofwel duid je de totale prijs (inclusief BTW) aan met de vermelding "milieubijdrage van € xx inbegrepen".

Voorbeeld: € 75, - milieubijdrage van € 2,86 inbegrepen

Wat is een nieuw of tweedehands voertuig en welke invloed heeft dit op de milieubijdrage?

Vanaf wanneer beschouwen we een voertuig als tweedehands? Een belangrijke vraag om te weten of voor de banden een milieubijdrage vereist is.

De wettelijke definitie van wat een nieuw of een tweedehandsvoertuig is vind je hier terug.

Alle nieuwe banden op of bestemd voor nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden op of bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, zijn onderworpen van de aanvaardingsplicht.

 

Ik ben garagist of bandenspecialist en ik wil zelf mijn banden inleveren bij een erkende ophaler. Wat moet ik doen ?

Neem eerst contact met de erkende ophaler om zeker te zijn dat dit mogelijk is. Je kan dit uitsluitend doen bij de ophaler(s) die aan je bedrijf gekoppeld is/zijn. Twijfel je, contacteer dan even Recytyre. Je kan ook van ophaler veranderen na eenvoudige vraag bij Recytyre. Indien je geregistreerde ophaler akkoord is, dan moet je bij de inlevering van je oude banden:

  • je registratienummer als ophaalpunt (verleend door Recytyre) bezorgen, samen met de volledige coördinaten je bedrijf;
  • je identiteit, de nummerplaat van je voertuig en het detail van de afgeleverde producten laten registreren door het gehomologeerde ophaler in kwestie;
  • een identificatieformulier vragen van de gehomologeerde ophaler waarop het detail van de afgeleverde producten staat beschreven -  hou dit gedurende 5 jaar bij i.v.m. eventuele controles door Recytyre-medewerkers
"Toogverkoop": wanneer reken je een milieubijdrage aan? Wanneer en hoeveel oude banden aanvaard je?

Deze tabel verduidelijkt alles.

Reservebanden, demontagebanden, banden met een nieuw loopvlak en geïmporteerde karkassen: aangeven in het Recytyre-systeem?

Reservebanden

  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe aanhangwagens, caravans en voertuigen van meer dan 3,5 ton worden beschouwd alsof ze erop gemonteerd zijn en vallen dus onder de categorie “eerste montage”. Aangeven dus.
  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe personenwagens of voertuigen van maximaal 3,5 ton (en dus behoren tot de categorie M1 of N1): niet aangeven.
  • Alle banden die los verkocht worden voor de vervangingsmarkt (en dus initieel niet op het voertuig waren gemonteerd), zelfs reservebanden: aangeven bij Recytyre.

Demontagebanden

Demontagebanden zijn nieuwe banden, oorspronkelijk op een nieuw voertuig gemonteerd, die omgewisseld worden door een ander merk of type vóór het op de markt brengen van het voertuig. Zij duiken op in de vervangmarkt en we beschouwen ze niét als tweedehandsbanden. Gevolg: aangeven bij Recytyre.

Banden met een nieuw loopvlak

Het loopvlak is het deel van de band dat in aanraking komt met het wegdek. In sommige gevallen vervangt men het versleten loopvlak door een nieuw loopvlak, dat aangebracht wordt op een bestaand karkas. Loopvlakvernieuwing is een vorm van verwerking van gebruikte banden. Banden met een nieuw aangebracht loopvlak zijn dus geen nieuwe banden. Niet aangeven bij Recytyre dus.

Geïmporteerde karkassen

Karkassen van banden die in België geïmporteerd worden, zijn geen nieuwe banden. Ook hier geldt: niet aangeven bij Recytyre.

Hoe doe je een exportaangifte van nieuwe banden?

Welke banden geef je aan?

De exportdeclaratie is van toepassing voor alle nieuwe banden die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht waarvoor bij de aankoop een milieubijdrage is betaald aan Recytyre, en die vervolgens in het buitenland worden verkocht zonder milieubijdrage.

Om te weten over welke banden het gaat consulteer je de tarieflijst.

Exportaangifte

(*) MB = Milieubijdrage

(**) Indien import = export, zijn aansluiting en aangifte van geïmporteerde of geëxporteerde volumes niet nodig, aangezien het dan louter om transit gaat.

De exporteurs zijn leden van Recytyre

De exporteurs sluiten aan als ze nieuwe banden exporteren waarvoor ze een Recytyre-milieubijdrage hebben betaald aan hun leveranciers.

Recytyre betaalt die milieubijdrage terug. Deze wordt dus niet doorgefactureerd aan buitenlandse klanten.

De exportaangiften worden gecontroleerd tijdens een audit.

De auditeurs zullen controleren of:

1. de facturatie gebeurde naar een buitenlands BTW-nummer

2. er effectief een levering gebeurde in het buitenland (bewijzen voor te leggen)

Wat met BALIEVERKOOP van nieuwe banden aan buitenlandse klanten?

In geval van balieverkoop van nieuwe banden aan buitenlandse particulieren dient de milieubijdrage op de factuur worden doorgerekend, aangezien er geen garantie is dat deze banden zich op het einde van hun levensfase niet op Belgisch grondgebied zullen bevinden.

Wat betreft de balieverkoop aan buitenlandse bedrijven, zijn er 2 mogelijkheden:

1. Balieverkoop met milieubijdrage als de gebruikte banden niet terug worden meegenomen (aantal achtergelaten banden te bewijzen bij audit).

2. Balieverkoop zonder milieubijdrage als de gebruikte banden wel terug worden meegenomen.

Forfaitaire factuur of nuldeclaratie?

De declaraties van Recytyre-leden die banden op de Belgische markt brengen, dienen uiterlijk te gebeuren op de tiende werkdag volgend op de maand waarop de declaraties betrekking hebben. Tussen de tiende werkdag en de twintigste kalenderdag van die maand ontvang je een herinnering om je te melden dat de normale declaratietermijn is overschreden. Die herinnering helpt je er m.a.w. aan denken dat het hoog tijd is om je declaratie te doen…

Indien er op de twintigste van de maand geen declaratie is gebeurd, dan volgt er automatisch een forfaitaire factuur (conform het artikel 5.2.4. van de toetredingsovereenkomst).

De forfaitaire factuur

De forfaitaire factuur betreft een bedrag voor het op de markt brengen van een forfaitair aantal banden, gebaseerd op:

- ofwel het gemiddeld aantal banden van eerdere declaraties

- ofwel het gemiddeld aantal banden dat je jaarlijks op de markt brengt, volgens de schatting die je daarover zelf deed bij je toetreding.

Bij ontvangst van een (open) forfaitaire factuur is het mogelijk om op "open forfait" te klikken, en alsnog de correcte aantallen in te geven. Je forfaitaire factuur wordt dan automatisch geannuleerd (gecrediteerd) en een nieuwe factuur op basis van de reële declaratie wordt gegenereerd.

Een forfaitaire factuur blijft open staan tot 2 maanden na de opmaak ervan. Zolang de forfaitaire factuur "open" staat, is ze corrigeerbaar.

Voorbeeld: een open forfaitaire factuur voor de declaratie van de maand april kan geannuleerd worden door de ingave van een declaratie van de maand vòòr de 10de werkdag van de maand juni.

Opgelet: aan het einde van een periode van 2 maanden verstrijkt de declaratieperiode. De forfaitaire factuur wordt "gesloten forfait" en het is niet meer mogelijk ze recht te zetten. De betaling ervan is dan vereist.

De nuldeclaratie

Indien je niets aan te geven hebt, is het mogelijk een "nul"-declaratie te doen. Het volstaat je declaratiemodule te openen, niets in te vullen en op de balk "Geen banden aan te geven, bevestig de nuldeclaratie" te klikken.

Een nuldeclaratie geeft geen aanleiding tot een factuur, en zo vermijd je dat automatisch een forfaitaire factuur wordt opgemaakt, bij gebrek aan declaratie.

Moet ik mij als buitenlands bedrijf aansluiten bij Recytyre?

Aansluiting bij Recytyre als Belgisch of buitenlands lid.

Een verduidelijking…

1. De aansluiting van een Belgisch bedrijf, met maatschappelijke zetel in België.

Als een Belgisch bedrijf, met maatschappelijke zetel in België, de eerste verwerver is van nieuwe banden die het zelf op de Belgische markt brengt, kan het, om zijn wettelijke aanvaardingsplicht te vervullen, lid worden van Recytyre.

Dit Belgisch bedrijf wordt dus lid, declareert de nieuwe banden (op basis van de facturatiestroom) en betaalt aan Recytyre milieubijdrages op basis van het aantal banden dat het op de Belgische markt brengt.

2. De aansluiting van een buitenlands bedrijf met een Belgisch BTW-nummer.

Een buitenlands bedrijf kan over een Belgisch btw-nummer beschikken (met of zonder aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger) dat gebruikt wordt voor de verkopen in België.

Dit is onder meer mogelijk wanneer de banden aangekocht worden in België en ook in België blijven. De verkopen zijn dan onderworpen aan Belgische btw.

Dit geldt eveneens voor (buitenlandse) internet verkopers die een bepaalde drempel overschrijden voor verkopen in België naar particulieren of bepaalde andere klanten, aangezien in dit geval ook Belgische btw van toepassing is.

Een buitenlands bedrijf dat een Belgisch btw-nummer gebruikt om banden te factureren aan zijn Belgische klanten, wordt dus, in het kader van Recytyre, gelijkgesteld met een Belgisch bedrijf en zal dezelfde procedure moeten volgen als een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België (zie punt 1 hierboven).

3. Aansluiting van een buitenlands bedrijf zonder Belgisch BTW-nummer.

Zulke bedrijven factureren aan hun Belgische klanten met een buitenlands btw-nummer.

Hun Belgische klanten, die dus eerste verwervers zijn van de banden in België, zijn dan onderworpen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Sommige buitenlandse bedrijven worden echter OP VRIJWILLIGE BASIS lid van Recytyre in plaats van hun klanten. Dit laat hen toe de totale hoeveelheid banden te declareren die ze op de Belgische markt brengen.

Indien een buitenlands bedrijf geen lid is, dienen al zijn Belgische klanten/verdelers zich individueel aan te sluiten en de hoeveelheden die ze als eerste verwerver op de Belgische markt brengen aan te geven.

De aansluiting van een buitenlands bedrijf is dus vaak een commerciële tegemoetkoming naar hun Belgische verdelers toe, die dan eerder geneigd zullen zijn hun aankopen via deze weg te laten verlopen om te vermijden zelf de omweg te moeten maken via een lidmaatschap bij Recytyre.

De procedure voor deze buitenlandse bedrijven is dezelfde als voor Belgische leden, t.t.z. het buitenlands bedrijf dat niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd in België doet aangifte van de totale hoeveelheid nieuwe banden dat het op de Belgische markt brengt, betaalt hiervoor een milieubijdrage aan Recytyre en factureert deze aan zijn Belgische klanten, met duidelijke vermelding ervan op de factuur.

4. Hier vind je nog enkele scenario's over de aankoop van banden bij een buitenlands lid of buitenlandse tussenhandelaar.

Hoe doe ik als Recytyre-lid een aangifte van nieuwe banden die ik op de Belgische markt breng?

Hier vind je de handleiding om je aangiftes te doen in de portaalsite members.recytyre.be.

Hoe worden de bedragen van de milieubijdragen bepaald?

Recytyre is de spil van het hele ophaal-, verwerkings- en recyclageproces. Dat is een kostelijk plaatje. Om die kosten te dekken, gebruiken we de milieubijdragen op de vele miljoenen verkochte banden.  

De milieubijdragen bepalen we hoofdzakelijk op basis van de volgende elementen:

  • de reële ophaal- en verwerkingskosten voor de banden die afkomstig zijn van de vervangingsmarkt
  • het operationeel budget van het beheersorganisme (Recytyre dus)
  • de verplichte financiële reserve bij Recytyre voor het op zich nemen van de versleten banden die in de toekomst gerecycleerd moeten worden

 

Valt deze afmeting onder het type banden dat betrokken is bij het Recytyre-systeem?

Een band wordt altijd ontworpen om te beantwoorden aan specifieke eisen en gebruiken. Het ontwerp vertaalt zich hoofdzakelijk in 2 componenten van de band. Enerzijds het design van het karkas (o.m. bepalend voor de snelheid- en laadindex) en het profiel.

Het Recytyre-systeem verdeelt nieuwe banden in verschillende categorieën milieubijdrage. Soms komt het voor dat bepaalde bandentypen/afmetingen aan de grens liggen tussen 2 categoriëen en dus moeilijk in te delen zijn.

Dit is o.m. het geval voor afmetingen die je terugvindt in bijgaande lijst.

Indien je niet weet onder welke categorie je een band moet plaatsen, raden we je aan om:
a) contact op te nemen met je leverancier/importeur
b) de afmeting op te zoeken in de lijst van de Recytyre milieubijdragen.
c) op basis van de combinatie "profiel + snelheids- en laadindex" te bepalen of het gaat om een bestelwagenband, 4X4/SUV (Cat. 1B) of een personenwagenband (Cat. 1)

Twijfel je? Speel het dan veilig en reken de milieubijdrage van categorie 1B aan. Maar wil je een deskundig advies, neem dan even contact op met ons door een mail te sturen naar leden@recytyre.be. Voor een snelle behandeling hebben we onderstaande informatie nodig:

a) juiste afmeting en benaming van het product (voor structuur zie lijst hieronder)
b) eventueel een foto van het loopvlak
c) coördinaten producent of importeur

Hier vind je de lijst met alle dimensies.

Doe ik mijn import- en exportaangiftes op basis van aankoopfacturen of van verkoopfacturen ?

Regel je maandelijkse aangiftes op basis van de facturatiestroom.

Voor de IMPORT zijn er twee mogelijkheden:

1. Je baseert je aangiften op je aankoopfacturen: je declareert het totaal aantal banden waarop je géén Belgische milieubijdrage betaalde aan je buitenlandse leverancier.

2. Of je baseert je voor je aangifte op je verkoopfacturen - dan zijn er twee opties:

- Indien je al je banden aankoopt bij een buitenlandse leverancier die geen lid is van Recytyre en die jou dus geen Belgische milieubijdrage aanrekende, declareer je àlle banden die zich op je verkoopfacturen bevinden, en waarvoor je zelf - verplichtend - een milieubijdrage aanrekent aan je klanten.

- Indien je jouw banden zowel aankoopt bij binnen- of buitenlandse Recytyre-leden als bij buitenlandse niet-leden, geef je enkel de banden aan die zich op je verkoopfacturen bevinden waarvoor je op je aankoopfacturen (voor diezelfde banden) géén Belgische milieubijdrage betaalde.

Deze optie is dus uiteraard alleen mogelijk als je bij de verkoop het onderscheid kan maken tussen de banden die je aankocht met milieubijdrage (in België of in het buitenland) en degene die je aankocht zonder milieubijdrage (in het buitenland). Als je dit onderscheid niet kan maken, raden we je aan te opteren voor een aangifte op basis van je aankoopfacturen (zie hoger).

Baseer je voor de EXPORT op je verkoopfacturen.

Je declareert de banden waarvoor je zelf een milieubijdrage betaalde aan je leverancier (binnenlands of buitenlands Recytyre-lid) of aan Recytyre (bij de import-aangifte). Reken de milieubijdrage niet aan je buitenlandse klanten aan, maar recupereer die milieubijdrage die je betaalde aan je leverancier bij Recytyre (op basis van je aangifte).

Niet vergeten: 

Koop je al je banden aan bij een Belgisch of buitenlands Recytyre-lid en betaalde je dus voor al je banden zelf de milieubijdrage, die je op jouw beurt doorrekent aan je klanten, dan hoef je deze niet aan te geven. De milieubijdrage voor deze banden is immers aan Recytyre aangegeven door je leverancier.

Ik stel een probleem vast bij de inzameling van mijn afvalbanden. Wat moet ik doen?

Na elke ophaling van je oude banden door een erkende ophaler ontvang je automatisch een mail met de gegevens van wat er bij jou is opgehaald. Stemmen deze gegevens niet overeen met wat er volgens jou in werkelijkheid werd opgehaald? Meld dit dan binnen de 10 werkdagen aan Recytyre.

Voor andere problemen ben je ook steeds welkom bij onze diensten via pos.nl@recytyre.be.

Ik verkoop verschillende soorten banden. Kan ik mijn operator vragen om aparte containers voor elke soort banden tot mijn beschikking te stellen?

De banden voor de toerismewagens en voor 4x4, bestelwagens en motoren mogen in dezelfde container of recipiënt worden verzameld.

Wat met andere types van banden? Die stockeer en bied je telkens apart aan je ophaler aan (bv. toerismebanden niet samen met landbouwbanden, landbouwbanden niet samen met vrachtwagenbanden enz…).  

Op eenvoudig verzoek zal je operator, een partner van Recytyre, je met raad en daad bijstaan om hiervoor een optimale stockage-oplossing te krijgen.

Dame met telefoon aan onthaal in bandencentrale - Recytyre

Toch nog een vraag?

Bel of mail ons gerust.