Persoonlijke gegevens- en privacybeleid

Lees hier de algemene voorwaarden voor de bescherming van je persoonlijke gegevens en het gebruik van de site.

Recytyre biedt je graag een zo goed mogelijke service. Daarom is het belangrijk dat Recytyre de contactgegevens en andere informatie over jou bijhoudt en gebruikt. In dat kader neemt Recytyre de bescherming van je persoonlijke gegevens uiteraard bijzonder ernstig.

Alle persoonlijke gegevens die je moet aangeven in het kader van je contacten met Recytyre, worden verzameld en behandeld conform de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy, meer in het bijzonder m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of  « GDPR - General Data Protection Regulation ») die in voege is sinds 25 mei 2018.

Het huidige Persoonlijke gegevens- en privacybeleid (hierna het « beleid » genoemd) heeft als doel je te informeren over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens verzamelen, over de maatregelen die we nemen om deze te beschermen en over hoe lang we deze gegevens bewaren bij Recytyre. 

Wie is beschermd door dit beleid? Elke persoon waarvan wij de persoonlijke gegevens verwerken en die bijgevolg direct of indirect identificeerbaar wordt na zijn bezoek aan onze website, de websites van onze wedstrijden en evenementen, onze sociale netwerken of andere applicaties. Zodra je deze bezoekt, geef je de toestemming om je persoonlijke gegevens en eventuele verwerkingshandelingen van deze gegevens te verzamelen, volgens de doelstellingen en de wettelijke basis die we hieronder in punt 2 uiteenzetten.

1.  Verantwoordelijke voor je gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor je gegevensverwerking is de volgende juridische entiteit:

Recytyre vzw (ondernemingsnummer: BE0462934280)

Jules Bordetlaan 164

1140 Brussel

Heb je vragen over de verwerking van je persoonlijke gegevens, contacteer ons dan gerust per e-mail via privacy@recytyre.be of per briefwisseling op het hierboven vermelde adres.

2. Doel en wettelijke basis van de verwerking

Recytyre verzamelt je persoonlijke gegevens met als enige doel het goed functioneren van het systeem van inzameling en valorisatie van gebruikte banden. Jij bent immers een belangrijke speler binnen dit systeem.

Recytyre verzamelt je persoonlijke gegevens hoofdzakelijk om een contract met jou te kunnen afsluiten en uitvoeren. Meer algemeen gesteld willen we de goede uitvoering verzekeren van de aanvaardingsplicht van de bandenproducenten doorheen het inzamel- en valorisatiesysteem van de gebruikte banden, georganiseerd door Recytyre onder de supervisie van de regionale overheden. De persoonlijke gegevens die je aan Recytyre bezorgt, dienen om je de informatie of service te bieden die vereist is in het kader van onze contractuele relatie.

 

Bovendien kunnen de verplichtingen van Recytyre inzake preventie en sensibilisering met zich meebrengen dat Recytyre persoonlijke gegevens moet verzamelen van mensen die niet direct betrokken zijn bij het functioneren van het inzamel- en valorisatiesysteem van de gebruikte banden, met name in het kader van het sturen van informatieve brieven of de organisatie van wedstrijden en evenementen. In de beide laatste gevallen kan een site die specifiek is gewijd aan de wedstrijd of het evenement ook het beleid hernemen met betrekking tot de persoonlijke gegevens en de privacy van de gegevens, i.v.m. de wedstrijd of het evenement in kwestie.

Recytyre kan ook je persoonlijke gegevens verwerken als antwoord op andere legitieme doelstellingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van een geschil of een juridische procedure.

3. Categorieën van (persoonlijke) gegevens

De doelstelling zoals uiteengezet in punt 2 hierboven brengt ons ertoe om de volgende (persoonlijke) gegevens in te zamelen en te verwerken:

 • identificatiegegevens (naam, e-mail adres, telefoonnummer, adres)
 • werkgerelateerde gegevens  (functie, werkgever enz.)
 • gegevens verzameld door onze systemen (IP-adres en localisatie, bezochte webpagina’s, datum en uur van het sitebezoek)
 • registratienummer van de landbouwer in het kader van de inzameling van silobanden

Recytyre verzamelt in geen geval gevoelige persoonlijke gegevens zoals degene die verband houden met raciale of ethnische oorsprong, met politieke, filosofische of religieuze meningen, met genetische of biometrische gegevens, met de gezondheidstoestand of met de seksuele geaardheid. Recytyre verzamelt ook geen persoonlijke gegevens die verband houden met veroordelingen van criminele of strafrechterlijke feiten. Toch kan Recytyre in het kader van de homologatieprocedure van bepaalde operatoren genoodzaakt zijn om een certificaat van goed gedrag en zeden op te vragen.

4. Afkomst van persoonlijke gegevens

Recytyre ontvangt je persoonlijke gegevens in het kader van haar interacties met jou als inzamelpunt, lid, operator (ophaler, sorteerder, voorverwerker, valorisator), publieke overheid of particulier die deelneemt aan een wedstrijd of een evenement georganiseerd door Recytyre.

Die interacties kunnen plaatsvinden via onze website, de websities van onze wedstrijden en evenementen, onze sociale netwerken of andere applicaties, via e-mail, telefoon, post of tijdens vergaderingen, opleidingen en evenementen. Via deze interacties geef je de toestemming tot het verzamelen van je persoonlijke gegevens en eventuele verwerkingshandelingen van deze gegevens, volgens de doelstelling en de legale basis uiteengezet in punt 2 hierboven.

Recytyre kan ook je gegevens verkrijgen via tussenkomst van een derde persoon. Dat is bijvoorbeeld het geval in het kader van een inzameling van silobanden waarbij regionale overheden ons de informatie over de landbouwer (met name het registratienummer van de landbouwer) hebben bezorgd.

5. Bestemmeling van persoonlijke gegevens

De doelstelling gedefinieerd in punt 2 hierboven kan leiden tot de overdracht van je persoonlijke gegevens aan derden zoals:

 • publieke overheden;
 • auditoren;
 • boekhouders;
 • de advocaten van Recytyre, in het kader van een geschil of een juridische procedure;
 • in het kader van een wedstrijd, de dienstverlener die de wedstrijd organiseert in naam van Recytyre en die je persoonlijke gegevens direct verwerkt, via de specifieke website voor deze wedstrijd;
 • de partijen die contractueel verbonden zijn aan Recytyre om ICT-problemen op te lossen of om onze diensten te optimaliseren.

6. Overdracht van persoonlijke gegevens

Recytyre verbindt zich ertoe om je persoonlijke gegevens niet over te dragen buiten het grondgebied van de Europese Unie zonder garantie op een adequaat beveiligingsniveau.

7. Periode van het bijhouden van de gegevens

Recytyre bewaart de persoonlijke gegevens die verzameld zijn in het kader van onze contractuele relaties, gedurende de volledige geldigheidsduur van je contract met Recytyre, plus de wettelijke termijnen (boekhoudkundige en fiscale wetgeving) van bewaring van sommige documenten (facturen enz.).

Wat met de persoonlijke gegevens verzameld in het kader van haar verplichting tot preventie en sensibilisering (zoals wedstrijden, evenementen, informatieve brieven enz.), of in het kader van de inzameling van silobanden? Recytyre bewaart deze gegevens voor de duur die nodig is om het doel te bereiken (bijvoorbeeld de benodigde termijn voor het uitrollen van de wedstrijd).

Op het einde van de hierboven vermelde periodes verbindt Recytyre zich ertoe om je persoonlijke gegevens te vernietigen of te anonimiseren binnen een termijn van 2 jaar, tenzij een wettelijke verplichting of een rechtmatig belang Recytyre verplicht om je persoonlijke gegevens langer te bewaren.

8. Je rechten

Aarzel niet om ons te contacteren als je wil:

 • toegang vragen tot je persoonlijke gegevens;
 • een rechtzetting vragen van je persoonlijke gegevens. Gelieve ons daarvoor een gedateerd en ondertekend verzoek te bezorgen, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart. Belangrijk : we moeten te allen tijde beschikken over je meest actuele gegevens. Heb je een nieuwe contactpersoon, is er een nieuwe site, een adres- of gegevensverandering ? Contacteer ons onmiddellijk;
 • de vernietiging vragen van je persoonlijke gegevens;
 • de beperking vragen van de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • je verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • de transfer van je gegevens aan een derde aanvragen, met respect voor het principe van de overdracht van gegevens;
 • een klacht tegen ons indienen als je vindt dat Recytyre niet handelt conform de toepasbare wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Gelieve ons voor elk van deze verzoeken te contacteren per e-mail via privacy@recytyre.be of per eenvoudige briefwisseling naar het adres hierboven vermeld in punt 1.

9. Geautomatiseerde individuele beslissingen

Recytyre maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele beslissingsprocessen, noch van profilering.

10. Beveiliging

Recytyre heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met het oog om de privacy van je gegevens te verzekeren en ze te beschermen tegen elke toevallige of onwettelijke vernietiging, verlies, wijziging en elke niet-geautoriseerde verspreiding of toegang.

De databanken waar de gegevens bewaard worden, zijn beveiligd tegen wie zich op onrechtmatige wijze toegang wil verschaffen, gebruik makend van de meest recente technologieën.

11. Cookies

Deze website gebruikt cookies om je taalvoorkeur te registreren, zodat je bij je volgende sitebezoek meteen toegang hebt in de gekozen taal. Een cookie is een klein bestand dat de server van de website achterlaat op de harde schijf van je computer wanneer je de website bezoekt.  De code geïntegreerd in de cookies stelt ons in staat om je pc te herkennen bij een volgende bezoek. Recytyre bewaart deze gegevens niet. Recytyre registreert daarentegen wel welke pagina’s van haar site zijn bezocht. De informatie die anoniem is verkregen via deze registratie, gebruiken we om de kwaliteit van onze site te verbeteren.

12. Wijzigingen

Recytyre behoudt zich het recht om dit beleid elk moment te wijzigen binnen de limieten van de toepasbare wetgeving op het vlak van bescherming van persoonlijke gegevens.

Het huidige beleid is voor het laatst gewijzigd en herzien op 15 november 2019 en vormt de meest recente versie.

Dame met telefoon aan onthaal in bandencentrale - Recytyre

Nog vragen over ons privacybeleid?

We helpen je graag verder.