Ik ben invoerder van nieuwe banden

Als producent of invoerder van nieuwe banden is het interessant om in het Recytyre-systeem te stappen en lid te worden.

Belangrijk: Recytyre-lid worden is niet hetzelfde als geregistreerd inzamelpunt van oude banden worden. Dit zijn 2 afzonderlijke statuten, met 2 aparte procedures. Ontdek hier hoe je geregistreerd inzamelpunt wordt en vind hieronder alles over de voordelen van het Recytyre-lidmaatschap.

 

 

Hoe helpen wij jou ?

Hoe kan jij zelf helpen?

Wat is er interessant voor jou om te weten?

 

 

Nog vragen? Deze antwoorden zetten je verder op weg.

Reservebanden, demontagebanden, banden met een nieuw loopvlak en geïmporteerde karkassen: aangeven in het Recytyre-systeem?

Reservebanden

  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe aanhangwagens, caravans en voertuigen van meer dan 3,5 ton worden beschouwd alsof ze erop gemonteerd zijn en vallen dus onder de categorie “eerste montage”. Aangeven dus.
  • Reservebanden die geleverd zouden worden bij nieuwe personenwagens of voertuigen van maximaal 3,5 ton (en dus behoren tot de categorie M1 of N1): niet aangeven.
  • Alle banden die los verkocht worden voor de vervangingsmarkt (en dus initieel niet op het voertuig waren gemonteerd), zelfs reservebanden: aangeven bij Recytyre.

Demontagebanden

Demontagebanden zijn nieuwe banden, oorspronkelijk op een nieuw voertuig gemonteerd, die omgewisseld worden door een ander merk of type vóór het op de markt brengen van het voertuig. Zij duiken op in de vervangmarkt en we beschouwen ze niét als tweedehandsbanden. Gevolg: aangeven bij Recytyre.

Banden met een nieuw loopvlak

Het loopvlak is het deel van de band dat in aanraking komt met het wegdek. In sommige gevallen vervangt men het versleten loopvlak door een nieuw loopvlak, dat aangebracht wordt op een bestaand karkas. Loopvlakvernieuwing is een vorm van verwerking van gebruikte banden. Banden met een nieuw aangebracht loopvlak zijn dus geen nieuwe banden. Niet aangeven bij Recytyre dus.

Geïmporteerde karkassen

Karkassen van banden die in België geïmporteerd worden, zijn geen nieuwe banden. Ook hier geldt: niet aangeven bij Recytyre.

Doe ik mijn import- en exportaangiftes op basis van aankoopfacturen of van verkoopfacturen ?

Regel je maandelijkse aangiftes op basis van de facturatiestroom.

Voor de IMPORT zijn er twee mogelijkheden:

1. Je baseert je aangiften op je aankoopfacturen: je declareert het totaal aantal banden waarop je géén Belgische milieubijdrage betaalde aan je buitenlandse leverancier.

2. Of je baseert je voor je aangifte op je verkoopfacturen - dan zijn er twee opties:

- Indien je al je banden aankoopt bij een buitenlandse leverancier die geen lid is van Recytyre en die jou dus geen Belgische milieubijdrage aanrekende, declareer je àlle banden die zich op je verkoopfacturen bevinden, en waarvoor je zelf - verplichtend - een milieubijdrage aanrekent aan je klanten.

- Indien je jouw banden zowel aankoopt bij binnen- of buitenlandse Recytyre-leden als bij buitenlandse niet-leden, geef je enkel de banden aan die zich op je verkoopfacturen bevinden waarvoor je op je aankoopfacturen (voor diezelfde banden) géén Belgische milieubijdrage betaalde.

Deze optie is dus uiteraard alleen mogelijk als je bij de verkoop het onderscheid kan maken tussen de banden die je aankocht met milieubijdrage (in België of in het buitenland) en degene die je aankocht zonder milieubijdrage (in het buitenland). Als je dit onderscheid niet kan maken, raden we je aan te opteren voor een aangifte op basis van je aankoopfacturen (zie hoger).

Baseer je voor de EXPORT op je verkoopfacturen.

Je declareert de banden waarvoor je zelf een milieubijdrage betaalde aan je leverancier (binnenlands of buitenlands Recytyre-lid) of aan Recytyre (bij de import-aangifte). Reken de milieubijdrage niet aan je buitenlandse klanten aan, maar recupereer die milieubijdrage die je betaalde aan je leverancier bij Recytyre (op basis van je aangifte).

Niet vergeten: 

Koop je al je banden aan bij een Belgisch of buitenlands Recytyre-lid en betaalde je dus voor al je banden zelf de milieubijdrage, die je op jouw beurt doorrekent aan je klanten, dan hoef je deze niet aan te geven. De milieubijdrage voor deze banden is immers aan Recytyre aangegeven door je leverancier.

Hoe doe ik als Recytyre-lid een aangifte van nieuwe banden die ik op de Belgische markt breng?

Hier vind je de handleiding om je aangiftes te doen in de portaalsite members.recytyre.be.

Moet ik mij als buitenlands bedrijf aansluiten bij Recytyre?

Aansluiting bij Recytyre als Belgisch of buitenlands lid.

Een verduidelijking…

1. De aansluiting van een Belgisch bedrijf, met maatschappelijke zetel in België.

Als een Belgisch bedrijf, met maatschappelijke zetel in België, de eerste verwerver is van nieuwe banden die het zelf op de Belgische markt brengt, kan het, om zijn wettelijke aanvaardingsplicht te vervullen, lid worden van Recytyre.

Dit Belgisch bedrijf wordt dus lid, declareert de nieuwe banden (op basis van de facturatiestroom) en betaalt aan Recytyre milieubijdrages op basis van het aantal banden dat het op de Belgische markt brengt.

2. De aansluiting van een buitenlands bedrijf met een Belgisch BTW-nummer.

Een buitenlands bedrijf kan over een Belgisch btw-nummer beschikken (met of zonder aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger) dat gebruikt wordt voor de verkopen in België.

Dit is onder meer mogelijk wanneer de banden aangekocht worden in België en ook in België blijven. De verkopen zijn dan onderworpen aan Belgische btw.

Dit geldt eveneens voor (buitenlandse) internet verkopers die een bepaalde drempel overschrijden voor verkopen in België naar particulieren of bepaalde andere klanten, aangezien in dit geval ook Belgische btw van toepassing is.

Een buitenlands bedrijf dat een Belgisch btw-nummer gebruikt om banden te factureren aan zijn Belgische klanten, wordt dus, in het kader van Recytyre, gelijkgesteld met een Belgisch bedrijf en zal dezelfde procedure moeten volgen als een Belgisch bedrijf met maatschappelijke zetel in België (zie punt 1 hierboven).

3. Aansluiting van een buitenlands bedrijf zonder Belgisch BTW-nummer.

Zulke bedrijven factureren aan hun Belgische klanten met een buitenlands btw-nummer.

Hun Belgische klanten, die dus eerste verwervers zijn van de banden in België, zijn dan onderworpen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Sommige buitenlandse bedrijven worden echter OP VRIJWILLIGE BASIS lid van Recytyre in plaats van hun klanten. Dit laat hen toe de totale hoeveelheid banden te declareren die ze op de Belgische markt brengen.

Indien een buitenlands bedrijf geen lid is, dienen al zijn Belgische klanten/verdelers zich individueel aan te sluiten en de hoeveelheden die ze als eerste verwerver op de Belgische markt brengen aan te geven.

De aansluiting van een buitenlands bedrijf is dus vaak een commerciële tegemoetkoming naar hun Belgische verdelers toe, die dan eerder geneigd zullen zijn hun aankopen via deze weg te laten verlopen om te vermijden zelf de omweg te moeten maken via een lidmaatschap bij Recytyre.

De procedure voor deze buitenlandse bedrijven is dezelfde als voor Belgische leden, t.t.z. het buitenlands bedrijf dat niet voor btw-doeleinden is geïdentificeerd in België doet aangifte van de totale hoeveelheid nieuwe banden dat het op de Belgische markt brengt, betaalt hiervoor een milieubijdrage aan Recytyre en factureert deze aan zijn Belgische klanten, met duidelijke vermelding ervan op de factuur.

4. Hier vind je nog enkele scenario's over de aankoop van banden bij een buitenlands lid of buitenlandse tussenhandelaar.

Forfaitaire factuur of nuldeclaratie?

De declaraties van Recytyre-leden die banden op de Belgische markt brengen, dienen uiterlijk te gebeuren op de tiende werkdag volgend op de maand waarop de declaraties betrekking hebben. Tussen de tiende werkdag en de twintigste kalenderdag van die maand ontvang je een herinnering om je te melden dat de normale declaratietermijn is overschreden. Die herinnering helpt je er m.a.w. aan denken dat het hoog tijd is om je declaratie te doen…

Indien er op de twintigste van de maand geen declaratie is gebeurd, dan volgt er automatisch een forfaitaire factuur (conform het artikel 5.2.4. van de toetredingsovereenkomst).

De forfaitaire factuur

De forfaitaire factuur betreft een bedrag voor het op de markt brengen van een forfaitair aantal banden, gebaseerd op:

- ofwel het gemiddeld aantal banden van eerdere declaraties

- ofwel het gemiddeld aantal banden dat je jaarlijks op de markt brengt, volgens de schatting die je daarover zelf deed bij je toetreding.

Bij ontvangst van een (open) forfaitaire factuur is het mogelijk om op "open forfait" te klikken, en alsnog de correcte aantallen in te geven. Je forfaitaire factuur wordt dan automatisch geannuleerd (gecrediteerd) en een nieuwe factuur op basis van de reële declaratie wordt gegenereerd.

Een forfaitaire factuur blijft open staan tot 2 maanden na de opmaak ervan. Zolang de forfaitaire factuur "open" staat, is ze corrigeerbaar.

Voorbeeld: een open forfaitaire factuur voor de declaratie van de maand april kan geannuleerd worden door de ingave van een declaratie van de maand vòòr de 10de werkdag van de maand juni.

Opgelet: aan het einde van een periode van 2 maanden verstrijkt de declaratieperiode. De forfaitaire factuur wordt "gesloten forfait" en het is niet meer mogelijk ze recht te zetten. De betaling ervan is dan vereist.

De nuldeclaratie

Indien je niets aan te geven hebt, is het mogelijk een "nul"-declaratie te doen. Het volstaat je declaratiemodule te openen, niets in te vullen en op de balk "Geen banden aan te geven, bevestig de nuldeclaratie" te klikken.

Een nuldeclaratie geeft geen aanleiding tot een factuur, en zo vermijd je dat automatisch een forfaitaire factuur wordt opgemaakt, bij gebrek aan declaratie.

Waarom een milieubijdrage voor banden? Ontdek in deze video hoe de financiering van het Recytyre-systeem in elkaar zit.
man rolt nieuwe band in garage

Meer weten over Recytyre-lid worden?

We helpen je graag.