Mijn verplichtingen als verkooppunt

Aanvaardingsplicht

Als tussenhandelaar of eindvekoper bent u verantwoordelijk voor uw producten in hun afvalfase. Dit is het basisbeginsel van de wettelijke aanvaardingsplicht. Enkel de banden die onderworpen zijn aan deze aanvaardingsplicht behoren tot het Recytyre-systeem. Dit zijn banden voor personenwagens, 4x4, lichte bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en caravans, motoren en scooters, vrachtwagens, landbouw-, wegenbouw- en industriële voertuigen of machines en vliegtuigen.

De aanvaardingsplicht is zowel op de vervangmarkt als op de markt voor de banden van eerste montage van toepassing.

  • Vervangmarkt: alle nieuwe banden die op Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van fietsbanden, zijn sinds 2005 onderworpen aan de aanvaardingsplicht.
  • Markt voor banden van eerste montage: alle nieuwe banden bestemd voor eerste montage op nieuwe voertuigen, aanhangwagens en machines die op de Belgische markt gebracht worden, met uitzondering van nieuwe banden bestemd voor nieuwe voertuigen van categorie M1 en N1, maken sinds 1 mei 2009 eveneens deel uit van de aanvaardingsplicht. Vanaf 1 september 2012 zijn ook de banden bestemd voor caravans onderworpen aan deze plicht.

'1 tegen 1' en '1 tegen 0' principe

Bij verkoop van nieuwe banden dient u, als tussenhandelaar of eindverkoper, de afvalbanden die u worden aangeboden gratis terug te nemen. 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het '1 tegen 1' principe.

Uitzondering op deze regel is de vervanging van zomer- door winterbanden en omgekeerd.

Wanneer de consument zich wenst te ontdoen van oude banden zonder er nieuwe aan te kopen, kunt u binnenkort deze afvalbanden ook gratis aanvaarden. Dit is het '1 tegen 0' principe. Dit zal enkel mogelijk zijn bij aanlevering van een maximum van 4 banden per gezin.

Wat is niet toegelaten

Afvalbanden afkomstig van historische stocks, landbouwsilo's, toegelaten of verboden stortplaatsen, uit het buitenland of van autoafbraak behoren niet tot het Recytyre- systeem en worden dus niet ingezameld.

Milieubijdrage op factuur

De milieubijdrage is een vast bedrag dat u betaalt bij de aankoop, en ontvangt bij de verkoop van een nieuwe band. Voor elke tussenhandelaar is deze handeling dus een nuloperatie.

Deze bijdrage is van toepassing op alle nieuwe banden verkocht op de Belgische markt, uitgezonderd op banden voor eerste montage van nieuwe personenwagens of van lichte bedrijfsvoertuigen  ( categorie M1 N1).

In welke gevallen moet u een milieubijdrage aanrekenen aan de consument? Een overzicht.

De milieubijdrage dient u steeds zichtbaar te vermelden op de factuur, het kasticket of prijsofferte, onder de vorm van een extra lijn met de duidelijke vermelding van het bedrag en de categorie. Het betreft een dienstverlening en is bijgevolg onderworpen aan een BTW-tarief van 21%.

Raadpleeg onze huidige tarieven en een voorbeeldfactuur.

Doel

De financiering van de kost voor het inzamelen en milieuvriendelijk verwerken van uw afvalband wordt gedragen door de milieubijdrage, betaald door de eindgebruiker.

De milieubijdrage reflecteert altijd de reële en volledige kost van het totale proces, gaande van de inzameling tot de verwerking. Deze bedragen zijn goedgekeurd door de gewestelijke milieuadministraties (Vlaanderen: OVAM, Brussel: B.I.M., Wallonië: O.W.D.).

Kwaliteitseisen

Om aan de wettelijke verplichtingen en de voorwaarden van de verwerkingsindustrieën te voldoen, dienen afvalbanden aan bepaalde kwaliteitseisen te beantwoorden.

  • zorg voor een opslagruimte met vloeistofdichte vloer en/of een container;
  • afvalbanden dienen vrij te zijn van water en moeten droog ingezameld te worden;
  • afvalbanden moeten van de velg ontdaan zijn;
  • afvalbanden dienen zuiver en vrij van verf of andere chemicaliën te zijn.

Voldoen uw afvalbanden aan de bovenstaande criteria en wenst u te genieten van een gratis inzameling via één van onze ophalers? Aarzel dan niet: onderteken het charter waarmee u zich engageert de richtlijnen te respecteren en registreer u vandaag nog als ophaalpunt!