Wat is Recytyre?

De vzw Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, werd op 9 februari 1998 opgericht door de 6 belangrijkste bandenproducenten en invoerders samen met een aantal groeperingen vertegenwoordigd binnen Traxio.

De milieubeleidsovereenkomsten

Met het oog op de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afvalbanden, hebben de overheid, de gewesten en de professionele sector, bestaande uit vertegenwoordigers van de invoerders en distributie, milieubeleidsovereenkomsten onderhandeld. De milieubeleidsovereenkomsten geven een invulling aan de gewestelijke wetgevingen en beschrijven in detail de verplichtingen en doelstellingen.

Deze overeenkomsten werden opgesteld naar aanleiding van de bestaande gewestelijke wetgevingen:

Vlaamse Gewest

  • Vlarema. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement bereffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 17 februari 2012.
  • Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afvalbanden van 11/06/2010 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21/12/2010). Deze Milieubeleidsovereenkomst is verstreken op 31/12/2015. De OVAM heeft vóór het verstrijken van de geldigheidsduur uitdrukkelijk bevestigd dat, totdat een nieuwe Milieubeleidsovereenkomst van kracht wordt, aan de aanvaardingsplicht kan worden voldaan overeenkomstig de modaliteiten van de Milieubeleidsovereenkomst van 11/06/2010. Tijdens deze overgangsperiode verwacht de OVAM dat de bepalingen van de Milieubeleidsovereenkomst en de wetgeving strikt blijven nageleefd worden.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waalse Gewest

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit 9 personen waarvan:

  • 5 vertegenwoordigers van de bandenproducenten / invoerders;
  • 2 vertegenwoordigers van de groepering van Bandenspecialisten;
  • 1 vertegenwoordiger van de groepering van Autodealers en -agenten;
  • 1 vertegenwoordiger voor de groepering van Handelaars in Tweedehandse Voertuigen, de groepering van Autoreparatiebedrijven en de groepering van Brandstofverkopers van België.

Vertegenwoordigers van de Gewesten nemen als permanente waarnemers deel aan de vergaderingen van Recytyre. De Gewesten vaardigen vertegenwoordigers van hun administratie af die instaan voor de opvolging van de aanvaardingsplicht. Het betreft vertegenwoordigers van OVAM, (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest), BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) en O.W.D. (Office Wallon des Déchets).

Recytyre wordt gefinancierd door bijdragen van haar leden. Het secretariaat van de v.z.w. Recytyre wordt toevertrouwd aan Traxio vzw (Belgische Confederatie van de Autohandel en -reparatie en van de Aanverwante Sectoren).