Voorwaarden om partner te worden

Mijn taak als partner

Een Recytyre Partner heeft als hoofdtaak het inzamelen of laten inzamelen, tijdelijk opslaan, sorteren of laten sorteren van afvalbanden, bij hem of bij derden, met het oog op hergebruik, loopvlakvernieuwing, recyclage of energetische valorisatie.

Recytyre wenst haar ophaalpunten met een hoogkwalitatieve dienst te bedienen. Hiervoor worden overeenkomsten met ophalers afgesloten (Recytyre partners). Deze partners dienen bij de inzameling van de afvalbanden aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 • beschikken over voldoende en betrouwbare middelen ten einde de inzameling van de afvalbanden in alle omstandigheden te voorzien;
 • beschikken over de nodige infrastructuur om het sorteren, de tijdelijke opslag en de toelevering van gehomologeerde en goedgekeurde voorbehandelings- en / of verwerkingsbedrijven te verzekeren;
 • ervoor instaan dat het ophalen van afvalbanden gebeurt tijdens de werkuren van het ophaalpunt, tenzij expliciet anders overeengekomen met het / de betrokken ophaalpunt(en), en dit zonder enige prijstoeslag voor Recytyre;
 • beschikken over voldoende ruimte op de vestiging(en) om de opgehaalde afvalbanden te kunnen behandelen;
 • verantwoordelijk zijn voor de praktische afspraken met de ophaalpunten en meer specifiek over de hoeveelheid aan afvalbanden en de frequentie waarop de afvalbanden moeten ingezameld worden zodat de logistieke kost tot een minimum beperkt blijft en de inzameling zo efficiënt mogelijk gebeurt;
 • zich er toe verbinden om in het kader van het contract met Recytyre steeds diensten te leveren die snel en op een professionele manier worden uitgevoerd conform de regels van het beroep en de gebruiken, wetten en reglementen geldig in België;
 • afvalbanden sorteren en identificeren overeenkomstig hun uiteindelijke bestemming volgens de Recytyre-norm. Daarom verbindt de operator zich ertoe gedurende de volledige duurtijd van het contract de noodzakelijke sorteerfiches te bewaren;
 • afvalbanden afvoeren naar Recytyre erkende/goedgekeurde verwerkingsbedrijven met het oog op het behalen van individuele doelstellingen die contractueel vooropgesteld zijn. Recytyre Partners hebben ook de mogelijkheid tonnages rechtstreeks aan Recytyre aan te bieden, dat dan zelf verder zal instaan voor de verwerking.

Homologatie van Recytyre partners

Een extern gespecialiseerd bedrijf staat in opdracht en onder toezicht van Recytyre in voor het homologeren van de Recytyre partners.

Wenst u meer informatie hieromtrent, neem dan contact op met Recytyre.

Wat houdt de Recytyre norm in ?

Deze norm werd door Recytyre opgesteld, rekening houdend met de aanbevelingen van de verschillende Belgische Gewesten en de richtlijnen van de Europese Unie, om het ophalen, terugwinnen, sorteren en valoriseren van afvalbanden in België te professionaliseren.

Om dit doel te verwezenlijken, bepaalt de norm:

 • het invoeren van regels voor het ophalen, sorteren en valoriseren van afvalbanden;
 • het invoeren, in samenwerking met bevoegde autoriteiten, van homologatie-criteria die van toepassing zijn op bedrijven die belast zijn met het ophalen, sorteren en valoriseren van afvalbanden;
 • het opvolgen van de organisatie en de evolutie van de stroom van afvalbanden door het bijhouden van een pertinente informatie over de opgehaalde afvalbanden, en het regelmatig evalueren van de behaalde resultaten aan de hand van deze informatie teneinde de vooruitgang te meten;
 • in samenwerking met de regionale overheden het evalueren van de impact op het milieu en de gegrondheid van de bandenvalorisatietechnieken die op de markt bestaan, door tijdens iedere jaarlijkse evaluatie steeds de voorkeur te geven aan de meest efficiënte technieken, rekening houdend met de wettelijke bepalingen in de milieuwetgevingen;
 • het uitvoeren van alle andere mogelijke activiteiten die kunnen bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van Recytyre.

Deze Recytyre-norm geldt voor elk bedrijf dat gebruik wil maken van het handelsmerk Recytyre, en in bijzonder voor:

 • loopvlakvernieuwers;
 • ophalers of inzamelaars;
 • sorteerders;
 • voorbehandeling- of eindverwerkingsbedrijven met het oog op de valorisatie van de afvalbanden.