Privacy van gegevens

De financiële en commerciële gegevens die de producenten en importeurs bekend moeten maken, zijn strikt vertrouwelijk. Om die confidentialiteit te garanderen,doet Recytyre beroep op een onafhankelijk controle-organisme.

Verbintenis van Recytyre

Recytyre verbindt zich ertoe de verplichtingen, zoals vastgelegd in decreten, verordeningen of andere bepalingen, van de 3 gewesten na te leven. Daarnaast doet Recytyre het nodige om de vereiste machtigingen te behouden, en waakt het over de naleving van de aanvaardings- en de rapporteringslicht, in naam van en voor rekening van haar leden.

Onafhankelijk controle-organisme

Alle gegevens of bedragen die toevertrouwd worden aan het onafhankelijk contorle-organisme, worden anoniem en geglobaliseerd doorgegeven aan Recytyre zodat de ophaling, de verwerking en de rapporteringsverplichtingen uitgevoerd kunnen worden.

Ledeninformatie

Recytyre houdt een ledenlijst bij, die geheel of gedeeltelijk gebruikt kan worden in haar eigen publicaties of informatie.
Met uitzondering van de naam van elk lid, mag Recytyre merken, logo's of andere identificeringselementen van leden slechts gebruiken nadat het daarvoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen.